Radmila Malinovská                                          gaudimal@seznam.cz

  +420 776697711