Kontakt

Radmila Malinovská                                 

  gaudimal@seznam.cz

  +420 776697711